امروز 11دی ماه مستند «پشت صحنه» که به روایت بحران جنسی در جامعه ایران می پردازد باحضور دکتر ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ابوالفضل اقبالی، سردبیر نشریه حوره و کارشناس مطالعات زنان و تورج کلانتری در ساعت 18 و در فلسطین2 نمایش داده شد،

انگار تبلیغات پیش از اکران جواب داده بود و استقبال جمعیت به قدری بود که برخی مخاطبان مجبور شدند روی پله ها فیلم را ببینند، البته خیلی هم بد نگذشت و در بخش های مختلفی خندیدند و کف زدند مستند روایت غمناکی دارد اما انگار ما ایرانی ها عادت کرده ایم به بحران هایمان بخندیم و آنها را جدی نگیریم.
لینک خبر:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/516395/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF